Appa
gives you the power of knowlege in apartmenthunting
1
1

2
2

appa14
appa14

1
1

אפליקציה זו הינה פלטפורמה להצגת פרופיל דירה להשכרה, באמצעותה תיתאפשר שקיפות לדיירוים עתידיים.

מאפשר לראות היסטוריה, תמונות, תגובות ,מחיר,דרוג ועוד מאנשים העוברים/ שוכנים בדירה.

נעשה בקורס עיצוב אינטרקטיבי בהנחיית תומר שמי 2016 .

פרוייקט הוגש ע״י דנה דוייב, דנה רגב, תמרה בוק, עטרה שלר ושיר רוזן.