top of page
Lid-Tip
 ידית מתחלפת לסיר המאפשרת תפעול במינימום אחיזה
פרוייקט זה נעשה יחד חולי  R.A

הבעיה הינה אחיזה מלאה וממושכת בידית הסיר.

הפתרון בפרוייקט זה הינו ידית הברגה המתחברת למכסה סיר קיים המסייעת למשתמש בהחזקתו ותפעולו במטבח. פתחיה קלה ללא אחיזה מלאה והישענות המכסה על דופן הסיר

בשיתוף ומימון

bottom of page