Lid-Tip
 ידית מתחלפת לסיר המאפשרת תפעול במינימום אחיזה

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
פרוייקט זה נעשה יחד חולי  R.A

הבעיה הינה אחיזה מלאה וממושכת בידית הסיר.

הפתרון בפרוייקט זה הינו ידית הברגה המתחברת למכסה סיר קיים המסייעת למשתמש בהחזקתו ותפעולו במטבח. פתחיה קלה ללא אחיזה מלאה והישענות המכסה על דופן הסיר

בשיתוף ומימון